REGULAMIN NADAWANIA CZŁONKOSTWA HONOROWEGO
ZARZĄDU STOWARZYSZENIA „WSPÓLNY BYTOM”

Członkostwo honorowe Stowarzyszenia „Wspólny Bytom” nadawane jest zgodnie z § 8 ustęp 3 punkt c oraz § 8c Statutu Stowarzyszenia WB oraz § 15 regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków osobom, szczególnie zasłużonym w działalności na rzecz Stowarzyszenia „Wspólny Bytom” w dziedzinach objętych jego działalnością.
§ 1.
Godność członka honorowego nadawana jest przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Wspólny Bytom”.
§ 2.
Prawo wystąpienia z wnioskiem o nadanie członkostwa honorowego mają:
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, 3, i 4 kierowany jest do Zarządu Stowarzyszenia „Wspólny Bytom”, dla wydania opinii.
§ 3.
§ 4.
Wniosek wraz z pozytywną opinią Zarządu oraz projekt uchwały w sprawie nadania honorowego członkostwa kierowany jest do rozpatrzenia na najbliższe Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Wspólny Bytom”.
§ 5.
Wręczenie dyplomu o nadaniu członkostwa honorowego ma charakter uroczysty i odbywa się w trakcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Wspólny Bytom”.
§ 6.
Dyplom członka honorowego podpisuje prezes Stowarzyszenia „Wspólny Bytom”.
§ 7.
Honorowy członek Stowarzyszenia „Wspólny Bytom” zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 8.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.