STATUT
STOWARZYSZENIA „WSPÓLNY BYTOM”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1.
Art. 2.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Art. 3.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bytom.
Art. 4.
Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne, których celem jest działalność na rzecz miasta Bytomia. Wspierającym członkiem Stowarzyszenia mogą być również osoby prawne.
Art. 5.
Stowarzyszenie używa pieczęci: Stowarzyszenie „Wspólny Bytom”.
Art. 6.
Celem stowarzyszenia jest wzajemna wymiana doświadczeń i pomoc w działalności społeczno-gospodarczej członkom Stowarzyszenia, przyczynianie się do tworzenia korzystnych warunków dla szeroko pojętej działalności społecznej na terenie miasta Bytomia, działalność charytatywna w zakresie dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz działalność naukowa, oświatowa i w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu.
Art. 7.
Sposobem realizacji celu stowarzyszenia jest organizacja spotkań umożliwiających wymianę doświad­czeń, bieżących informacji gospodarczych i prawnych, odczytów i prelekcji oraz publikacji temu służących.
Art. 7a.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odręb­nych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statu­towych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
Art. 8.
Art. 8a.
Członkiem zwyczajnym staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
Art. 8b.
Art. 8c.
Art. 9.
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
Art. 10.
Członek Stowarzyszenia ma prawo:
Art. 11.
Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

II. WŁADZE STOWARZYSZENIA
Art. 12.
Władzami Stowarzyszenia są Walne Zebranie Członków i Zarząd Stowarzyszenia.
Art. 13.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
Art. 14.
Art. 15.
Do kompetencji Zarządu należy:
Art. 16.
Art. 17.
Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 4 lata.
Art. 18.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
Art. 19.
Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.
Art. 20.
Pracami Zarządu kieruje Prezes a pod jego nieobecność Wiceprezes wskazany przez Prezesa.

Decyzje zarządu zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu.
Art. 21.
Art. 22.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
Art. 23.
Wyboru oraz odwołania Prezesa, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym o ile zebrani nie postanowią inaczej, zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
Art. 24.
Zmian w statucie dokonuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym o ile zebrani nie postanowią inaczej, zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

III. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
Art. 25.
Majątkiem Stowarzyszenia są składki członkowskie, wpisowe, darowizny, spadki i zapisy, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
Art. 26.
Fundusze Stowarzyszenia tworzone są:
Art. 27.
Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Zarządu, a pod jego nieobecność wskazany przez Prezesa Wiceprezes, a w razie ich nieobecności upoważniony Członek Zarządu. Do zaciągania w imieniu Stowarzyszenia zobowiązań majątkowych do wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków upoważnionych jest dwóch członków Zarządu w tym Prezes i Wiceprezes.


IV. ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
Art. 28.
Rozwiązanie Stowarzyszenia nastąpić może jedynie na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
Art. 29.
Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, o ile Walne Zebranie Członków nie postanowi inaczej.
Art. 30.
Walne zebranie członków określa cel, na jaki przeznaczony ma być majątek likwidowanego Stowarzy­szenia.
Art. 31.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzy­szeniach oraz Kodeks cywilny.