REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA „WSPÓLNY BYTOM”

Rozdział I - Postanowienia ogólne
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
§ 6.
Z obrad Walnego Zebrania sekretarz zebrania sporządza protokół, który podpisuje przewodniczący oraz sekretarz Walnego Zebrania.
Rozdział II - Sprawy wyborcze
§ 7.
§ 8.
Wybór władz, może odbywać się jawnie, jeżeli uchwała Walnego Zebrania tak postanowi.
§ 9.
Odwołanie członków władz i wybory uzupełniające
§ 10.
Głosowanie
§ 11.
Przyjęcie uchwał
§ 12.
Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego z zastrzeżeniem § 7 i § 8 niniejszego regulaminu.
Wnioski formalne
§ 13.
Podejmowanie apeli i oświadczeń
§ 14.
W trybie przewidzianym dla uchwał Walnego Zebrania Członków można podejmować:
Honorowe członkostwo
§ 15.
Rozdział III - Organy Walnego Zebrania
§ 16.
Organami Walnego Zebrania są:
Zakres zadań organów Walnego Zebrania
§ 17.
Przewodniczący Walnego Zebrania Członków kieruje przebiegiem i pracami Walnego Zebrania.
§ 18.
Do obowiązków Prezydium należy:
§ 19.
Do obowiązków Komisji Wyborczej należy:
Nadzwyczajne Walne Zebranie
§ 20.
Rozdział IV - Przepisy końcowe
§ 21.