O „WSPÓLNYM BYTOMIU” — HISTORIA

Stowarzyszenie Wspólny Bytom powstało jako inicjatywa obywatelska w 1998 roku z przekształconego Naszego Bytomia 2000.

Komitet założycielski utworzyły osoby fizyczne, przedstawiciele działających na terenie Bytomia organizacji pozarządowych oraz samorządu gospodarczego.

Powołanie Stowarzyszenia było próbą utworzenia forum wymiany poglądów i współpracy osób o różnych światopoglądach, reprezentujących różnorodne poglądy polityczne. Uznano, że w obliczu proble­mów społecznych i gospodarczych, przed jakimi stanął Bytom konieczne jest współdziałanie wszystkich osób, którym dobro miasta nie jest obojętne. Dzięki temu w Stowarzyszeniu „Wspólny Bytom” często po raz pierwszy spotkali się ludzie o różnych życiorysach, reprezentujący przeciw­stawne opcje polityczne.

Naczelną zasadą „Wspólnego Bytomia” stało się odrzucanie tego, co ludzi dzieli i koncentrowanie się na tym, co łączy — wspólne rozwiązywanie wspólnych problemów. Dzięki tej zasadzie stało się możliwe skupienie w Stowarzyszeniu osób reprezentujących najważniejsze bytomskie środowiska opiniotwórcze: ludzi nauki i kultury, lekarzy, nauczycieli, kadrę inżynieryjno-techniczną, działaczy sportowych, działaczy samorządu lokalnego i środowiska gospodarcze. Za główny cel uznano dzia­łalność na rzecz miasta Bytomia poprzez wzajemną wymianę doświadczeń i pomoc w działalności społeczno-gospodarczej oraz przyczynianie się do tworzenia korzystnych warunków dla szeroko pojętej działalności społecznej na terenie miasta Bytomia. W ciągu dziesięciu lat istnienia Stowarzyszenie „Wspólny Bytom” stało się jedną z wiodących organizacji społecznych w Bytomiu. W ciągu kilkunastu lat istnienia Stowarzyszenie „Wspólny Bytom” stało się jedną z wiodących organizacji społecznych w Bytomiu. W 1999 roku dokonano rejestracji Stowarzyszenia w Sądzie Rejestrowym w Katowicach, a w 2000 roku Stowarzyszenie uzyskało nowa siedzibę. Od 1998 roku „Wspólny Bytom” uczestniczy w życiu samorządowym miasta.

W 1998 roku dziesięć osób ubiegających się o mandat radnego z listy Stowarzyszenia weszło w skład Rady Miejskiej III kadencji. Przedstawiciele „Wspólnego Bytomia” utworzyli samodzielny Klub Radnych. „Wspólny Bytom” współuczestniczył również w sprawowaniu władzy wykonawczej, desygnując do Zarządu Miasta swoich przedstawicieli, w tym wiceprezydentów odpowiedzialnych za oświatę i kulturę, zdrowie i politykę społeczną oraz gospodarkę komunalną.

W wyniku wyborów samorządowych w 2002 r. IV kadencji w składzie Rady Miejskiej w Bytomiu znalazło się sześciu radnych, reprezentujących „Wspólny Bytom”. We władzach wykonawczych Stowarzy­szenie reprezentowane było przez zastępcę prezydenta ds. oświaty, kultury i zdrowia.

W wyniku wyborów samorządowych w 2006 r. V kadencji w składzie Rady Miejskiej w Bytomiu znalazło się pięciu radnych, reprezentujących „Wspólny Bytom”. We władzach wykonawczych Stowarzyszenie „Wspólny Bytom” w V kadencji nie było reprezentowane.

Możliwości realizacji programu Stowarzyszenia „Wspólny Bytom” w V kadencji były mocno ograniczone, ponieważ nie posiadaliśmy swoich przedstawicieli we władzach wykonawczych miasta. Realizacja naszego programu ograniczała się do pracy radnych w komisjach resortowych, na sesjach RM oraz poprzez składanie interpelacji do Prezydenta Miasta z postulatami realizacji poszczególnych punktów naszego programu. Dopiero w drugiej połowie V kadencji po podpisaniu porozumienia programowego z Klubem Radnych PO i Prezydentem miasta, mimo że nie objęliśmy stanowisk we władzach wykonawczych program „Wspólnego Bytomia” został w znacznej części zrealizowany.

W wyniku wyborów samorządowych w 2010 r. VI kadencji w składzie Rady Miejskiej mimo dużego poparcia wyborców znalazł się jeden radny reprezentujący „Wspólny Bytom”. We władzach wyko­nawczych Stowarzyszenie „Wspólny Bytom” w obecnej kadencji nie posiada swoich przedstawicieli.

Radny Rady Miejskiej Andrzej Wężyk pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Udział radnego w posiedzeniach Zarządu i Walnych Zebraniach Stowarzyszenia oraz cyklicznie przed­stawiane informacje o sytuacji społecznej i gospodarczej Bytomia umożliwiają członkom „Wspólnego Bytomia” orientację w aktualnych problemach naszego miasta i dają możliwość wpływania na najważniejsze, strategiczne dla miasta decyzje. „Wspólny Bytom” stał się organizacją dla ludzi aktywnych, umacniających swoimi działaniami lokalne bytomskie społeczeństwo obywatelskie.